29-100 Włoszczowa
ul. Partyzantów 3
Diecezja Kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

::
więcej

Cmentarz

News

Ołtarz polowy
2017-11-01

Na cmentarzu parafialnym został wybudowany ołtarz polowy, który będzie służył do celebrowania Eucharystii oraz innych nabożeństw i modlitw w intencji zmarłych.

News

Wirtualny Cmentarz
2015-04-15

Znajdź swoich bliskich zmarłych
News

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZA PARAFIALNEGO

PRZY PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP we WŁOSZCZOWIE

Dz.U.00.23.295; 2001-03-30 zm.Dz.U.00.120.1268; 2002-10-27 zm.Dz.U.02.113.984; 2003-07-11 zm.Dz.U.03.80.717§ 1

Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych i modlitwy za nich. Należy otoczyć go szacunkiem, zachować ciszę i powagę. Cmentarz jest świadectwem wiary i kultury parafian.

§ 2

Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz, a w jego imieniu Kierownik Cmentarza.

§ 3

Opieka i dbałość o stan i estetyczny wygląd grobu należy do rodziny zmarłego lub opiekuna grobu.

§ 4

Śmieci powinny być wynoszone do śmietników i segregowane wg zaleceń.

§ 5

 

Wymiary grobów określają przepisy państwowe.

§ 6

 

Prawo do grobu na 20 lat nabywa rodzina zmarłego po uiszczeniu tzw. placowego.

Uprawnienie to można przedłużyć na dalszych 20 lat, wnosząc opłatę.

§ 7

  1. Na budowę nagrobka lub remont należy uzyskać zezwolenie Proboszcza lub Kierownika.
  2. Z racji budowy nagrobka należy wnieść opłatę na utrzymanie i modernizację cmentarza.

§ 8

Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać w widocznym miejscu tabliczkę z imieniem

i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datę zgonu.

§ 9

Prace powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa sanitarnego, budowlanego i BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za porządek i estetykę robót i za wyrządzone przez siebie szkody.

§ 10

Bez zgody Proboszcza Parafii lub Kierownika nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków pod groźbą odpowiedzialności karnej wg prawa cywilnego.

§ 11

Zabrania się: - samowolnego zajmowania miejsc grzebalnych i ustawiania ławek.

- przemieszczania pomników,

- pozostawiania nadmiaru ziemi i odpadów powykonawczych,

- składania śmieci i odpadów w miejsca inne niż wyznaczone.

- niszczenia urządzeń cmentarnych,

- samowolnego sadzenia i usuwania drzew, krzewów.

- umieszczania reklam,

- wprowadzania zwierząt.

- jazdy rowerami, motorami, oraz wjazdu samochodami.

- palenia papierosów i picia alkoholu.

§ 12

  1. Proboszcz Parafii nie ponosi odpowiedzialności za szkody na cmentarzu spowodowane przez kradzieże, zdarzenia losowe i inne z winy osób trzecich.
  2. Osoba opiekująca się grobem o fakcie zdewastowania grobu winna powiadomić Proboszcza Parafii lub Kierownika Cmentarza i Policję.
  3. Każdy ma prawo do indywidualnego ubezpieczenia grobu.

§ 13

Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest codziennie:

- od 1 kwietnia do 30 września w godz. 700-2100

- od 1 października do 31 marca w godz. 800 - 1700

 

Włoszczowa 1 stycznia 2011r.